انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

مشخصات کادر اداری و آموزشی
موسی الرضا محمدی معاون آموزشی دانشکده و رئیس اداره آموزش داخلی 336
مژگان طباطبایی و طاهره طلوعی هیأت علمی بالینی پرستاری 333
زهرا تیموری کارشناس گروه مامایی 333
لیلا رنجبر کارشناس گروه مامایی 333
شهلا محمد حسینی کارشناس گروه پرستاری 333
زهرا بابایی مسئول خدمات آموزشی 335
سعیده گروسی مسئول مهارتهای بالینی 367