معرفی

 

بسمه تعالی

نام و نام خانوادگی: آزاده زنوزی

تحصیلات: کارشناسی ارشد مامایی (دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی تهران)

تلفن تماس: 36730613

36730615 (داخلی 285)

پست الکترونیک: Zenozi.az@gmail.com