مسئول مرکز

معصومه اصغری

کارشناسی ارشد مامایی

تلفن داخلی: 297

پست الکترونیک: